REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI GENEROWANIE LEADÓW

§1 – Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia opisanej w nim usługi generowania leadów przez AGNIESZKA SZKLARCZYK I AM AGENCJA MARKETINGOWA – Generowanie leadów sprzedażowych, reprezentowanym przez Agnieszką Szklarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA SZKLARCZYK I AM AGENCJA MARKETINGOWA z siedzibą w Zembrzycach (34-210) Zembrzyce 663, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 5521657432 oraz REGON: 362271595

 

§2  – Słownik

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Usługodawca – Generowanie leadów sprzedażowych, reprezentowanym przez

Agnieszką Szklarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA SZKLARCZYK I AM AGENCJA MARKETINGOWA z siedzibą w Zembrzycach (34-210) Zembrzyce 663, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 5521657432 oraz REGON: 362271595

Klient – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawyo swobodzie
prowadzenia działalności gospodarczej, która zawarła z Usługodawcą Umowę;

Umowa – zawarta przez Klienta i Usługodawcę umowa na świadczenie usługi generowania leadów, której treść wyznacza niniejszy Regulamin oraz Umowa usługi generowania leadów sprzedażowych, zwany dalej „Umowa”. Umowa usługi generowania leadów podpisywana przez Klienta oraz Usługodawcę, obejmująca szczegółowe ustalenia w zakresie treści Umowy, w tym m.in. wynagrodzenie za świadczenie Usługi generowania leadów, ilość Ciepłych Leadów, termin wykonania Usługi;

Usługa generowania leadów– usługa świadczone przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Umowy, której przedmiotem jest wygenerowanie leadów np. w procesie stworzenia listy firm, wchodzących w skład Grupy Docelowej, stworzenie treści ColdMail’a, treści FollowUp oraz rozesłanie ich do listy firm, przy założeniu, że zakres Usługi generowania leadów świadczonej na rzecz Klienta będzie każdorazowo określony w Umowie oraz w treści niniejszego Regulaminu.

Grupa Docelowa – lista podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, opracowana przez Usługodawcę i zatwierdzona przez Klienta, do których ma zostać rozesłany Cold Mail oraz FollowUp;

Cold Mail – wiadomość e-mail, której treść zostanie opracowana przez Usługodawcę, a która ma zostać rozesłana do listy firm i ma na celu uzyskanie liczby Ciepłych Leadów w ilości wskazanej w Umowie;

FollowUp – wiadomość e-mail, której treść zostanie opracowana przez Usługodawcę, a która ma zostać rozesłana do listy klientów, w stosunku do której Cold Mail nie przyniósł uzyskania Ciepłego Leadu, przy czym przez FollowUp rozumiana jest kolejna (druga i następne) wiadomość e-mail wysłana do listy klientów;

Ciepły Lead – pozytywna odpowiedź od podmiotu, który otrzymał Cold Mail lub FollowUp, przez co rozumie się zdarzenia zdefiniowane w Umowie;

§3 – Umowa

 1. W celu zawarcia usługi na wykonanie usługi generowania leadów , Klient oraz Usługodawca podpisują Umowę.
 2. W Umowie Strony określają liczbę Ciepłych Leadów, okres, w jakim planowane jest uzyskanie Ciepłych Leadów w ilości wskazanej w Umowie i sposób ich dostarczenia.
 3. Umowa jest zawarta w momencie podpisania przez Strony Umowy.
 4. Podając w Umowie dane osobowe Klient oraz osoba podpisująca w imieniu Klienta Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie w Umowe danych osobowych do celów związanych z realizacją Umowy.

§4 – Wynagrodzenie

 1. Usługa generowania leadów świadczona jest za wynagrodzeniem wskazanym w Umowie.
 2. Wynagrodzenie wskazane w Umowie jest wynagrodzeniem netto, które zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Termin zapłaty wynagrodzenia wskazany zostanie w Umowie.
 4. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi generowania leadów w terminie wskazanym w Umowie oraz po otrzymaniu pełnej wpłaty wynagrodzenia określonego w Umowie.
 5. Brak wpłaty jakiejkolwiek wymaganej części wynagrodzenia będzie powodował wstrzymanie realizacji Usługi generowania leadów przez Usługodawcę i będzie uprawniał Usługodawcę do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT elektronicznych na podany przez niego w Umowie adres e-mail.

§5 – Usługa generowania leadów

 1. Usługodawca w ramach Usługi generowania leadów zobowiązany jest do:
  • 1.1. stworzenia listy firm wchodzących w skład Grupy Docelowej, określonej przez Klienta, przy założeniu, że liczba tych firm pozostaje do swobodnego uznania Usługodawcy;
  • 1.2. stworzenia treści wysyłanych maili – ColdMail’u oraz FollowUp’ów (ilość Follow’upów oraz decyzja o ich stworzeniu oraz wysłaniu pozostaje do swobodnego uznania Usługodawcy);
  • 1.3. rozesłania ColdMail’ów do stworzonej listy firm,
  • 1.4. rozesłania FollowUp’ów do firm wchodzących w skład Grupy Docelowej
   i znajdującej się na Liście Kontaktów, co do których wysłanie ColdMail’u nie przyniosło rezultatu – Ciepłego Leadu,
  • 1.5. uzyskania Ciepłych Leadów w ilości wskazanej w Umowie w terminie tam określonym.
 2. Po otrzymaniu wpłaty pełnej kwoty wynagrodzenia powiększonego o VAT, Usługodawca przygotowuje Grupę Docelową, obejmującą nazwy podmiotów wchodzących w jej skład oraz przesyła ją na adres e-mail Klienta. Ilość podmiotów wchodzących w skład Grupy Docelowej pozostaje do swobodnego uznania Usługodawcy.
 3. Klient zobowiązany jest do akceptacji Grupy Docelowej lub wniesienia uwag do przesłanej Grupy Docelowej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W przypadku braku odpowiedzi w terminie 7 dni lub zgłoszenia w tym terminie uwag innych niż opisane w ust. 3 uznaje się, że Klient zaakceptował Grupę Docelową.
 5. Po akceptacji przez Klienta Grupy Docelowej, Usługodawca tworzy Listę Kontaktów oraz opracowuje treść ColdMail’a, jak również (jeżeli tak zdecyduje) FollowUp’a/FollowUp’ów. Brak uzyskania kontaktu do wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Docelowej nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Usługodawcę i nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia przez Klienta w stosunku do Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń.
 6. Klient zobowiązany jest współpracować z Usługodawcą w trakcie tworzenia ColdMail’a oraz FollowUp’a, w tym przekazywać Usługodawcy niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 3 dni) wszelkie żądane przez niego informacje i dane oraz akceptować lub zgłaszać wszystkie merytoryczne uwagi do opracowywanej przez Usługodawcę treści ColdMail’a oraz FollowUp’ów. Brak zgłoszenia przez Klienta merytorycznych uwag
  w powyższym terminie będzie równoznaczne z akceptacją treści ColdMail’a
  i FollowUp’a. W przypadku zmiany ColdMail’a lub FollowUp’a w wyniku uwag merytorycznych Klienta, Klient nie może zgłaszać uwag merytorycznych do treści, co do której wcześniej nie miał uwag (Klient zobowiązany jest zgłaszać od razu wszystkie uwagi merytoryczne jakie ma do całej otrzymanej treści ColdMail’a i FollowUp’a).
 7. Klient zobowiązany jest ponadto do udostępnienia Usługodawcy (w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy) na cały okres obowiązywania Umowy dedykowanej skrzynki mailowej, z której mają zostać rozesłane ColdMail’e oraz FollowUp’y oraz zapewnienia (w tym w zakresie technicznym) możliwości rozsyłania przez Usługodawcę ColdMaiil’ów i FollowUp’ów za pośrednictwem tejże skrzynki. Brak udostępnienia lub wszelkie zakłócenia w udostępnieniu albo korzystaniu ze skrzynki mailowej zwalniają Usługodawcę z obowiązku rozesłania ColdMail’ów i FollowUp’ów do Bazy Kontaktów
  i pozbawia Klienta roszczeń z tytułu braku realizacji tego zakresu Umowy, jak również
  z tytułu braku osiągnięcia określonej w Umowie ilości Leadów.
 8. FollowUp’y mogą być rozesłane przez Usługodawcę do podmiotów z Grupy Docelowej, co do których nie osiągnięto Ciepłego Leada w związku z wysłaniem ColdMail’a, przy czym treść FollowUp’a może być analogiczna jak ColdMail’a lub zostać opracowana na nowo (według wyboru Usługodawcy). Decyzję o opracowaniu i wysłaniu FollowUp’ów podejmuje Usługodawca.
 9. Jeżeli nie zostaną uzyskane Ciepłe Leady w ilości wskazanej w Umowie w terminie tam określonym, Usługodawca będzie miał dodatkowe 2 tygodnie na uzyskanie wskazanej
  w Umowie ilości Ciepłych Leadów.
 10. Jeżeli Klient nie współpracował przy świadczeniu Usługi generowania leadów lub opóźniał jej realizację (m.in. poprzez brak przekazywania informacji i danych, brak udostępnienia skrzynki mailowej, o której mowa w § 5 ust. 6 lub utrudnienia korzystania
  z niej albo akceptacji lub brak zgłoszenia uwag merytorycznych do treści ColdMail’a, FollowUp’a w terminach wskazanych w Regulaminie) wówczas termin uzyskania ilości Ciepłych Leadów wskazany w Umowie zostanie wydłużony dodatkowo o ilość dni o jakie realizacja Usługi generowania leadów została opóźniona na skutek działania lub zaniechania Klienta (niezależnie od dodatkowego okresu, o którym mowa w ust. 8).

§6 – Rozwiązanie umowy

 1. Strony mogą rozwiązać Umowę za obopólną zgodą.
 2. Klient może odstąpić od wykonania powyższego Zamówienia w terminie 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania Usługi przezAgnieszką Szklarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA SZKLARCZYK I AM AGENCJA MARKETINGOWA z siedzibą w Zembrzycach (34-210) Zembrzyce 663, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą
  NIP: 5521657432 oraz REGON: 362271595
 3. Termin rozpoczęcia wykonywania usługi przezAgnieszką Szklarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA SZKLARCZYK I AM AGENCJA MARKETINGOWA z siedzibą w Zembrzycach (34-210) Zembrzyce 663, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą
  NIP: 5521657432 oraz REGON: 362271595 określony jest w Umowie.
 4. Poza przypadkami opisanymi w pozostałych postanowieniach Regulaminu, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym z winy Klienta w przypadku:
  • 4.1. naruszenia przez Klienta któregokolwiek z postanowień Regulaminu;
  • 4.2. braku współpracy ze strony Klienta utrudniającego należyte świadczenie Usługi generowania leadów
  • 4.3 braku przekazania dostępu do skrzynki mailowej, o której mowa w § 5 ust. 6 lub braku możliwości korzystania ze wskazanej skrzynki mailowej z przyczyn innych niż zawinione przez Usługodawcę.

§7 – Odpowiedzialność

 1. W przypadku braku uzyskania Ciepłych Leadów w ilości wskazanej w Umowie z winy Usługodawcy przy uwzględnieniu postanowienia § 5 ust. 8 Regulaminu, Usługodawca udzieli Klientowi rabatu za każdy z nieosiągniętych Ciepłych Leadów, w stosunku do liczby ustalonej w Umowie.Rabat zostanie udzielony poprzez wystawienie faktury VAT korygującej oraz zwrot środków pieniężnych na rachunek bankowy, z którego Klient uiścił wynagrodzenie za Usługę generowania leadów po zakończeniu obowiązywania Umowy oraz po zakończeniu okresu, o którym mowa w § 5 ust. 8.
 2. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub należytego wykonania Umowy ogranicza się do rabatu wskazanego w ust. 1 powyżej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą w majątku Klienta
  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Umowy,
  a spowodowanych siłą wyższą, w szczególności w związku z działalnością terrorystyczną, katastrofami naturalnymi, nuklearnymi, pożarami bądź gwałtownymi zmianami warunków atmosferycznych, awariami, problemami technicznymi związanymi
  z transportem, w tym zamknięciem lotnisk lub portów, odwołaniem rozkładów lotów oraz upadłością linii lotniczych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest ono wynikiem działań od niego niezależnych, takich jak np. awaria łącza internetowego, nieprawidłowe działanie domeny internetowej Klienta lub jego skrzynki mailowej.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Klientów ograniczona jest do szkody powstałej
  z jego winy umyślnej oraz nie obejmuje ona utraconych korzyści.

§8 – Klauzula poufności

 1. Wszelkie informacje uzyskiwane przez Klienta oraz Usługodawcę (w dowolnej formie) w związku z realizacją Umowy są informacjami poufnymi, których, Klient oraz Usługodawca nie mogą ujawniać w innym celu i innym zakresie niż w związku
  z realizacją uprawnień wynikających z Umowy (dalej: Informacje Poufne).
 2. Klient może ujawnić Informacje Poufne na żądanie uprawnionego organu państwowego lub sądu, przy czym w takim wypadku zobowiązany jest poinformować Usługodawcę o zamiarze ujawnienia Informacji Poufnych, wraz ze wskazaniem podmiotu, na rzecz którego nastąpić ma ujawnienie oraz zakresu ujawnianych informacji. W każdym przypadku Klient ujawni wyłącznie niezbędne minimum Informacji Poufnych.
 3. Klient może ujawnić Informacje Poufne swoim pracownikom oraz współpracownikom, w celu związanym z należytym wypełnianym przez nich obowiązków związanych z działalnością Klienta, przy czym zobowiązany jest uprzednio uzyskać od nich pisemne zobowiązanie do zachowania otrzymanych Informacji Poufnych w tajemnicy. Klient ponosi odpowiedzialność za działanie i zaniechanie wskazanych w poprzednim zdaniu osób, jak również innych osób których ujawnił Informacje Poufne (również wbrew postanowieniom niniejszego Regulaminu), jak za działania własne.

§9 – Dane osobowe

 1. Adres e-mail do podmiotu, znajdującego się na liście firm, jest wyszukiwany na bieżąco z dostępnych zasobów Internetu i nie jest przechowywany przez Klienta oraz Usługodawcę w bazie danych.
 2. Wysłanie e-maila do firmy znajdującej się na Liście Kontaktów nie służy przedstawieniu oferty i nie stanowi informacji handlowej. Celem kontaktu
  e-mailowego jest nawiązanie relacji biznesowej.

§10 – Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w ostateczności zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Agnieszką Szklarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA SZKLARCZYK I AM AGENCJA MARKETINGOWA z siedzibą w Zembrzycach (34-210) Zembrzyce 663, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 5521657432 oraz REGON: 362271595
 2. W przypadku zaistnienia różnic pomiędzy treścią Regulaminu, a treścią Umowy rozstrzygające znaczenie mają postanowienia Umowy.
 3. Przeniesienie praw i obowiązków Klienta wynikających z Umowy na podmiot trzeci wymaga uprzedniego uzyskania od Agnieszką Szklarczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AGNIESZKA SZKLARCZYK I AM AGENCJA MARKETINGOWA z siedzibą w Zembrzycach (34-210) Zembrzyce 663, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 5521657432 oraz REGON: 362271595 pisemnej zgody.

Regulamin obowiązuje od dnia: 01.07.2019