Informacje do rekrutacji

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agnieszka Szklarczyk, Zembrzyce 663, 34 – 210 Zembrzyce, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Agnieszka Szklarczyk I am Agencja Marketingowa, NIP: 5521657432.

 

Dane osobowe zawarte w dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: art. 22§ 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) (w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych) rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Dane osobowe w zakresie wizerunku, danych innych niż określone w art. 22§ 1 kodeksu pracy oraz przetwarzanie wszystkich powierzonych danych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).

 

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, za wyjątkiem danych innych niż określone w art. 22§ 1 kodeksu pracy, które to dane nie są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nie wpływają w żaden sposób na jej wynik. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@agencjaiam.pl.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu danej rekrutacji, po którego zakończeniu zostaną one trwale usunięte. Jeśli natomiast wyrazi Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach, dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia tych innych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@agencjaiam.pl.

 

Zapoznając się z powyższymi informacjami, prosimy o umieszczenie w przesyłanych do nas dokumentach rekrutacyjnych następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym informacji wykraczających poza zakres danych wymaganych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO, a w zakresie wizerunku na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. a) RODO, w celu uczestnictwa w procesie danej oraz przyszłych rekrutacji”.